Rabu, 11 September 2019

Hukum Tajwid Mad

Pengertian Mad

Mad menurut bahasa adalah المطّ والزّيادة   artinya memanjangkan dan menambah. sedangkan menurut istilah mad adalah اطالة الصّوت بحرف من حرف المدّ  artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad (asli).
Huruf mad seperti yang dimksudkan dalam definisi di atas itu ada tiga yakni alif (أ), wawu (و), ya’ (ي). ketiganya merupakan huruf-huruf dasar mad.


Jenis-jenis Mad

Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu :

1. Mad Ashli / mad thobi’i

Mad Ashli / Mad Thobi’i adalah mad yang berdiri sendiri karenaa zat  huruf mad itu. Jadi mad ashli/mad thobi’i itu suatu mad yang masih murni.
Mad Ashli / mad thobi’I terjadi apabila :

Huruf berharakat fathah bertemu dengan alif.


Huruf berharakat kasroh bertemu dengan ya mati.


Huruf berharakat dhommah bertemu dengan wawu mati.


Panjangnya mad ashli/mad thobi’i adalah 1 alif atau 2 harokat, baik disaat washal maupun waqaf.
Contoh :

2. Mad Far’i

Mad far’i secara bahasa adalah cabang. Sedangkan menurut istilah mad far’i adalah   mad yang merupakan hukum tambahan dari mad ashli (sebagai hukum asalnya), yang disebabkan oleh hamzah atau sukun.
Mad far’i itu terbaagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu:

1. Mad Wajib Muttashil

Mad wajib muttashil adalah mad ashli / mad thabi’i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membaca mad wajib muttashil adalah wajib dipanjangkan 5 harakat atau 2 setengah alif.
Contoh:

2. Mad Jaiz Munfashil

Mad jaiz munfashil adalah mad ashli / mad thab’i yang bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau dalam kata yang berbeda. Cara membacanya adalah 2 – 5 harakat (1, 2, dan 2 setengah alif).
Contoh:

3. Mad Lazim Harfi Musyba’

Mad ini terjadi hanya pada permulaan surat di dalam Al-Qur’an. Huruf-huruf yang termasuk mad lazim harfi musyba’ itu terkumpul dalam kalimat  نقص عسلكم  yakni ( ن، ق، ص، ع، س، ل، ك، م).
Cara membacanya adalah 6  harakat atau 3 alif.
Contoh:

Mad lazim harfi musyba’ itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Mad Lazim Harfi Musyba’ Mutsaqqal

Disebut mutsaqal karena dalam mad ini bacaan diberatkan akibat terjadinya proses peng-idghom-an. Cara membacanya adalah 6 harakat (3 alif).
Contoh:
QS. al-Baqarah ayat 1, QS. asy-Syu’ara’ ayat 1, dan QS. al-A’raf ayat 1.

المّص, المّ ,طسمّ

2) Mad Lazim Harfi Musyba’ Mukhaffaf

Di dalam mad ini bacaan diringankan (mukhaffaf)  karena tidak ada terjadinya proses peng-idghom-an. Cara membacanya adalah 6 harakat (3 alif).
Contoh:
QS. Maryam ayat 1 dan QS. asy-Syura ayat 1.

كهيعص ,عسق

4. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

Mad ini juga terjadi hanya pada permulaan surat di dalam Al-Qur’an. Huruf-huruf yang termasuk mad ini terkumpul pada kalimat حَيٌّ طَهُرَ  yakni  ( ح، ي، ط، ه، ر).
Cara membacanya adalah 2 harakat atau 1 alif.
Contoh:

5. Mad Lazim Kalimi Mutsaqqal

Mad lazim kalimi mutsaqqal adalah apabila setelah huruf mad (ashli/thabi’i) terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bertasydid setelah mad Ashli/thabi’i.
Cara membacanya adalah 6 harakat atau 3 alif.
Contoh:

6. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

Mad lazim kalimi mutsaqqal adalah apabila setelah mad (ashli/thabi’i) terdapat huruf yang bersukun dan tidak ada idgham. Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bersukun setelah huruf mad (ashli/thabi’i).
Cara membacanya adalah 6 harakat atau 3 alif.
Contoh:

7. Mad Badal

Mad badal adalah berkumpulnya mad dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya adalah 2 harakat atau 1 alif.
Contoh:

8. Mad ‘Aridl lis Sukun

Mad ‘aridl lis sukun adalah pemberhentian (waqaf) bacaan pada akhir kata/kalimat, sedangkan huruf sebelum huruf yang di-waqaf-kan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf dasar mad ashli/thabi’i yakni alif, wawu, dan ya’.
Cara membacanya adalah 2 – 6 harakat atau 1- 3 alif.
Contoh;

9. Mad ‘Iwadl

Mad iwadl adalah berhentinya bacaan pada tanwin di akhir kalimat. Mad iwadl yang dimaksudkan di sini adalah bacaaan panjang pada akhir kata/kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan di-waqaf-kan.
Cara membacanya adalah 2 harakat atau 1 alif.
Contoh:

10. Mad Lin


Secara bahasa mad artinya panjang dan lin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad lin adalah apabila wawu dan ya’ berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah dan setelahnya ada huruf hidup. Kemudia bacaan diwaqafkan.

Jadi huruf lin itu hanya dua yakni wawu dan ya’.

Cara membacanya adalah seperti mad ‘aridl lis sukun, yaitu 2 – 6 harakat atau 1 – 3 alif.

Contoh:11. Mad Shilah


secara bahasa silah artinya adalah hubungan. Sedangkan menurut istilah mad shilah adalah mad tambahan (dari mad asli) disebabkan oleh ha’ dhamir (kata ganti benda atau orang ketiga tunggal).

Mad shilah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:


1) Mad Shilah Qashirah


Mad shilah qashirah adalah apabila sebelum ha’ dhamir ada huruf yang berharakat dan disyaratkan tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharakat. Dan biasanya mad ini dilambangkan dengan fathah tegak, kasroh tegak, atau dhommah terbalik pada huruf “ha” dhomir.

Cara membacanya adalah 2 harakat atau 1 alif.

Contoh:2) Mad Shilah Thawilah


Mad shilah thawilah adalah apabila setelah ha’ dhamir terdapat hamzah qath’i. Jadi, mad shilah thawilah mensyaratkan adanya huruf hamzah setelah ha’ dhamir. Jika tidak ada hamzah maka hukumnya adalah mad shilah qashirah.

Cara membacanya adalah 5 harakat atau 2 setengah alif.

Contoh:12. Mad Tamkin


Secara bahasa tamkin adalah tetap (penetapan). Sedangkan menurut istilah mad tamkin adalah bertemunya dua huruf ya’ (dalam satu kata), ya’ yang pertama berharakat kasrah dan bertasydid, sedangkan ya’ yang kedua berharakat sukun atau mati.

Cara membacanya adalah 2 – 6 harakat atau 1 – 3 alif.

ContohRabu, 22 Agustus 2018

Kitab Jurumiyyah Lengkap

TERJEMAHAN KITAB MATAN JURUMIYAH (LENGKAP)

بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim.

Segala Puji Bagi Allah Yang Menurunkan Al-Qur'an dengan Bahasa Arab. Shalawat serta Salam semoga Tercurah-limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw paling utamanya makhluq yang berbicara dan berbahasa. Dan juga kepada keluarganya, para shahabatnya dan para tabi'in dan taabi'it taabi'iin bi ihsaanin ilaa yaumiddin…. Dan semoga Allah mengangkat kita bersama-sama mereka didalam rumah akhirat yang tentram tanpa belenggu rasa kesah dan kelu. Aamiiin.

Amma Ba'du:
Berkata Kyai Mushannif Ibnu Aajurruumi Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Shanhaji Alfaasiy (627-723 H. / 1273-1323 M.) semoga Allah Merahmatinya dan semoga kami mendatapkan Ilmu yang Manfa'at berkat Ilmu-ilmunya. Aamiin.

أنواع الكلام

الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع .
وأقسامه ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى .
فالاسم يعرف : بالخفض ، والتنوين ، ودخول الألف واللام ، وحروف الخفض وهي : من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي : الواو والباء والتاء .
والفعل يعرف بقد والسين و ( سوف ) وتاء التأنيث الساكنة .
والحرف مالا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل .

Macam-macam Kalam

Telah berkata pengarang kitab ini (As Syaikh Ash Shanhajy) rahimahullah :
Al kalam (kalimat) adalah Lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa arab. Penyusun kalimat itu ada tiga: Isim, fi’il, dan huruf yang memiliki arti.

(1) Isim itu dapat dikenali dengan keberadaan  khafadh, tanwin, dan kemasukan alif dan lam. Huruf khafadh itu adalah :
مِنْ (dari),  إِلَى(ke), عَنْ (dari),  عَلَى(di atas),فِي (di), رُبَّ (jarang), بِ (dengan), كَ (seperti), لِ (untuk) Isim dapat dikenali juga dengan huruf qasam (sumpah) yaitu waw, ba dan ta.

(2) Fiil itu dikenali dengan keberadaan:
قَدْ (sungguh/terkadang), سَ (akan) ، سَوْفَ(akan) ، تَاءِ اَلتَّأْنِيثِ اَلسَّاكِنَةِ (ta ta’nits yang mati)

(3) Huruf itu adalah sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri isim dan fi’il

*****************

باب الإعراب
Bab Al I’rab

الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً .
وأقسامه أربعة : رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها .

I’rab itu adalah berubahnya akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya baik secara lafadz atau taqdir. Pembagian i’rab itu ada empat:
 1. Rafa’
 2. Nashab
 3. Khofadh /Jar
 4. Jazm.
Setiap isim itu bisa dalam kondisi rafa’, nashab, khafad akan tetapi tidak mungkin dalam kondisi jazm
Setiap fi’il itu bisa dalam kondisi rafa’, nashab, jazm akan tetapi tidak mungkin dalam kondisi khafadh.


*******************
باب معرفة علامات الإعراب
BAB MENGENAL TANDA-TANDA I’RAB

TANDA ROFA'

للرفع أربع علامات : الضمة والواو والألف والنون
Rafa’ memiliki  empat tanda:
 1. Dhammah
 2. Huruf Waw
 3. Huruf Alif
 4. Huruf Nun
فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع : الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء
Dhammah menjadi tanda bagi rafa’ pada empat tempat :
 1. Isim Mufrad,
 2. Jama’ taktsir
 3. Jama’ muannas salim, dan
 4. Fiil mudhari’ yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu
وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين : في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي : أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال
Huruf Waw menjadi tanda bagi rafa’ pada  dua tempat :
 1. Jama’ mudzakkar salim, dan
 2. Isim-isim yang lima yaitu
أَبُوكَ, وَأَخُوكَ, وَحَمُوكَ, وَفُوكَ, وَذُو مَالٍ
(Bapak mu, saudara laki-laki mu , ipar mu, mulut mu, pemilik harta )

وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة
Huruf Alif menjadi tanda bagi rafa’ pada isim-isim tatsniyyah yang tertentu

وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة
Huruf Nun menjadi tanda bagi rafa’ pada fi’il mudhari yang bersambung dengan:
 1. dhamir tatsniyah,
 2. dhamir jama’, dan
 3. dhamir muannats mukhatabah


TANDA NASHAB

وللنصب خمس علامات : الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون
B. Nashab memiliki  lima tanda:
 1. Fathah
 2. Huruf alif
 3. kasrah
 4. Huruf Ya
 5. Hadzfunnuun (membuang nun) 
فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع : في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء
Fathah menjadi tanda bagi nashab pada tiga tempat :
 1. Pada Isim Mufrad
 2. Jama’ taksir, dan
 3. fi’il Mudhari apabila masuk atasnya amil yang menashobkan dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatupun
وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو : رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك
Huruf Alif menjadi tanda bagi nashab pada isim-isim yang lima contohnya :
رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاك (aku melihat bapakmu dan saudaramu) dan apa-apa yang menyerupai contoh ini.

وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم
Kasrah menjadi tanda bagi nashab pada jama’ muannats salim

وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع
Huruf Ya menjadi tanda bagi nashab pada tatsniyah dan jama’ (mudzakkar salim)

وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون
Hadzfunnuun (membuang huruf nun), menjadi tanda bagi nashab pada fi’il-fi’il yang lima yang ketika rafa’nya dengan tetap nun.


TANDA JAR

وللخفض ثلاث علامات : الكسرة والياء والفتحة
Khafadh memiliki  3 tanda:   
 1. Kasrah
 2. Huruf Ya
 3. Fathah
فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع : في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم
Kasrah menjadi tanda bagi khafadh pada tiga tempat:

Minggu, 02 Juli 2017

Contoh Mc Bahasa Sunda Bagian 2 ( AcaraTasyakur Binni'mah )

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Hormat Sobat SKM semua, semoga tetap dalam keadaan Sehat Wal'afiat, dan selalu berada dalam rahmatNy. Sudah lama Muhri gak nulis di Blog ini, maklum dengan banyaknya aktivitas sehari-hari yang memang tidak sempat untuk posting tulisan di Blog ini. 
Sobat SKM, sebelum saya posting tentang ' Contoh Mc Bahasa Sunda Bagian II ' saya atas nama diri pribadi dan keluarga besar Muhammad Riyandi ( Kang Muhri )